پیوندهای شیمیایی

به هم پیوستن اتم ها باعث بوجود آوردن پیوند شیمیایی می گردد

بلورهای فلزی

بلورهای فلزی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

بلورهای مولکولی

بلورهای مولکولی

 ذرات تشکیل دهنده این بلورهامولکول هستندوقدرت نگهدارنده آنهابه اندازه نیروهای الکترواستاتیکی دربلورهای یونی نیست ودرنتیجه بلورهای مولکول نرم هستندودمای ذوب پایینتراز300 دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

بلورهای یونی

بلورهای یونی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

بلورهای کوالانسی ،(مشبک)

بلورهای کوالانسی ،(مشبک)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

تقسیم بندی بلور ها

 تقسیم بندی بلور ها

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

ماهیت نیروهای لاندن

ماهیت نیروهای لاندن

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

اهمیت نیروی لاندن

اهمیت نیروی لاندن

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

نیروی لاندون(نیروی پراکندگی)

نیروی لاندون(نیروی پراکندگی)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

نیروهای دوقطبی - دوقطبی

 

نیروهای دوقطبی - دوقطبی

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

انواع نیروهای واندروالسی

1- نیروهای دوقطبی - دوقطبی 

۲- نیروی لاندون(نیروی پراکندگی)

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

پيوندهاي بين مولكولي

پيوندهاي بين مولكولي

اتم‌ها در مولکول‌ها توسط پیوندهای کووالانسی کنار هم نگه داشته شده‌اند. اما سوال این است که مولکول‌ها در حال مایع وجامد توسط چه نیرویی بسوی یکدیگر جذب می‌شوند، نیروهایی که مولکول‌های یک ماده رادر حالت مایع یا جامد به همدیگر ارتباط می‌دهد به نیروهای بین مولکولی معروف است. دو نوع نيروي جاذبه ي مولكولي وجود دارد:
 1-
نیروهای واندروالسی 2- پيوندهيدروژني  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

4-پیوند فلزی

 4-پیوند فلزی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

3-پیوند واندروالس

 3-پیوند واندروالس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

2-پیوند یونی

2-پیوند یونی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

پيوند داتيو (كووالانسيكوئوردينانس)

 پيوند داتيو (كووالانسيكوئوردينانس)


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

1-پیوند کوالانسی:

 1-پیوند کوالانسی:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

تقسیم بندی پیوند ها

تقسیم بندی پیوند ها

نیروهای بین اتم ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1-پیوند کوالانسی

2-پیوند یونی

3-پیوند واندروالس

4-پیوند فلزی 

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

انواع نيروهاي جاذبه بين اتم ها ومولكول ها

انواع نيروهاي جاذبه بين اتم ها ومولكول ها 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   | 

مقدمه پیوندهای شیمیایی

 اتم‌ها به جاي آنكه به صورت منفرد بمانند، تمايل دارند به يديگر بپيوندند، به هم پيوستن اتم‌ها با تشكيل پيوندهاي شيميايي صورت مي‌گيرد. پيوندهاي شيميايي نبروهاي جاذبه‌اي هستند كه در تمام مواد، اتم‌ها را به يكديگر متصل مي‌كنند. تشكيل پيوند بين اتم‌ها با تغيير آرايش الكتروني آنها همراهاست. در حقيقت، اين الكترون‌هاي لايه‌ي ظرفيت اتم‌ها هستند كه سبب تشكيل پيوندهاي شيميايي مي‌شوند. 
+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت   توسط   |